16%vol

Tìm kiếm được 2 kết quả

2.400.000
Chủng loại

Xuất xứ

Nồng độ cồn

Giống nho

Phân hạng

720.000
Chủng loại

Giống nho

, ,

Nồng độ cồn

Vùng trồng nho

Xuất xứ