Cabernet Sauvgnon

Kết quả 1–10

1.400.000
Chủng loại

Giống nho

,

Nồng độ cồn

Phân hạng

Vùng trồng nho

Xuất xứ

13.000.000
Chủng loại

Giống nho

, ,

Nồng độ cồn

Phân hạng

Vùng trồng nho

Xuất xứ

1.700.000
Chủng loại

Giống nho

,

Nồng độ cồn

Phân hạng

Vùng trồng nho

650.000
Chủng loại

Giống nho

, ,

Nồng độ cồn

Vùng trồng nho

Xuất xứ

3.200.000
Chủng loại

Giống nho

, ,

Nồng độ cồn

Phân hạng

Vùng trồng nho

Xuất xứ

3.200.000
Chủng loại

Giống nho

, , ,

Nồng độ cồn

Vùng trồng nho

Xuất xứ

3.500.000
Chủng loại

Giống nho

, , ,

Nồng độ cồn

Vùng trồng nho

Xuất xứ

2.800.000
Chủng loại

Giống nho

, ,

Nồng độ cồn

Phân hạng

Vùng trồng nho

Xuất xứ

2.500.000
Chủng loại

Giống nho

, ,

Vùng trồng nho

Xuất xứ

Nồng độ cồn

Phân hạng

4.000.000
Chủng loại

Giống nho

, ,

Nồng độ cồn

Phân hạng

Vùng trồng nho

Xuất xứ