Carmenere

Tìm kiếm được 6 kết quả

700.000
Chủng loại

Xuất xứ

Giống nho

, , ,

Nồng độ cồn

Vùng trồng nho

Phân hạng

1.500.000
Chủng loại

Giống nho

, , ,

Nồng độ cồn

Phân hạng

Vùng trồng nho

Xuất xứ

550.000
Chủng loại

Giống nho

,

Nồng độ cồn

Vùng trồng nho

Xuất xứ

950.000
Chủng loại

Giống nho

Nồng độ cồn

Vùng trồng nho

Xuất xứ

950.000
Chủng loại

Giống nho

, , , ,

Nồng độ cồn

Vùng trồng nho

Xuất xứ

1.500.000
Chủng loại

Giống nho

, ,

Nồng độ cồn

Vùng trồng nho

Xuất xứ