Malbec

Tìm kiếm được 6 kết quả

1.600.000
Chủng loại

Giống nho

, , ,

Nồng độ cồn

Phân hạng

Vùng trồng nho

Xuất xứ

700.000
Chủng loại

Xuất xứ

Giống nho

, , ,

Nồng độ cồn

Vùng trồng nho

Phân hạng

1.500.000
Chủng loại

Giống nho

, , ,

Nồng độ cồn

Phân hạng

Vùng trồng nho

Xuất xứ

1.700.000
Chủng loại

Giống nho

, ,

Nồng độ cồn

Vùng trồng nho

Xuất xứ

800.000
Chủng loại

Giống nho

, , , ,

Nồng độ cồn

Phân hạng

Vùng trồng nho

Xuất xứ

Rượu Vang

Opus One – 2015

22.000.000
Chủng loại

Giống nho

, , , ,

Nồng độ cồn

Vùng trồng nho

Xuất xứ